A Kar képzési rendjében mindig előnyben részesült a műszaki problémáknak a szervezési és gazdasági kérdésekkel közös, rendszerszemléletű tárgyalása, illetve a közlekedési szakterület jellegénél fogva megkövetelt inter- és multidiszciplinaritás. A XXI. század mérnökképzése új kihívásokat támaszt az oktatással szemben, megköveteli a korszerű rendszer- és irányításelmélet, az informatika, az operációkutatás, a számítógépes tervezés, a menedzsment, az energiatakarékossági és környezetvédelmi ismeretek, a megbízhatóság-elmélet és a minőségbiztosítási menedzsment szervesebb beépülését és a gyakorlati képzésben való elmélyítését.

A Kar MSc képzéseinek feladata, hogy a BSc alapszakokon megszerzett ismereteket kiegészítse azokkal a főleg elméleti, kisebb részt gyakorlati ismeretekkel, melyeket az okleveles mérnöki végzettség megkíván. Mindemellett a szakirányok keretében lehetőséget ad egy kiválasztott szakteületen való elmélyülésre is.

Duális képzéseink célja a nagy ipari kultúrával és tudásbázissal rendelkező cégekkel történő szoros együttműködés, melynek során a hallgatók az elméleti felkészítés mellett közvetlenül a cégeknél szerezhetik meg a gyakorlati tapasztalataikat.

 

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmoz­gatógépek üzemeltetésére. Bővebben a képzésről

 

A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmoz­gatógépek üzemeltetésére. , Bővebben a duális képzésről Bővebben a képzésről

 

A képzés célja olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési, áru- és sze­mélyszállítási folyamatok tervezésére szervezé­sére és működtetésére, képesek ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit. Bővebben a képzésről

 

A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek logisztikai folyamatok és rendszerek tervezésére, működtetésére és irányí­tására, valamint e folyamatok eszközeinek kivá­lasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával kap­csolatos feladatok ellátására. Bővebben a képzésről

 

A képzés célja olyan autonóm járműirányítási mérnökök képzése, akik képesek az autonóm járművekből kialakuló közlekedési rendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemeltetésére, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Bővebben a képzésről

 

A Karunkon mérnöki oklevelet szerzett legjobb hallgatóink a Kandó Kálmán Doktori Iskola keretében folyó 4 éves szervezett képzés keretében végezhetik tanulmányaikat és kutató munkájukat. A képzés elmélyítő jelleggel három lényeges területet fog át: magas szintű természettudományi alapismereteket, szakmai alapozást és szaktárgyakat a gépészeti (járműtechnikai) tudományok (járművek, mobil gépek), a közlekedéstudomány és a logisztikai tudomány területéről. Bővebben a képzésről