Tárgy neve Műszaki ábrázolás alapjai
Tárgy angol neve Basic Engineering Drawing Tárgy rövid neve Műábra alapjai
Tárgy kód KOJHA171 Kredit 4 Tanterv k1 k2 l1
Óraszám (levelező)2 (11) előadás2 (10) gyakorlat0 (0) labor KövetelményFélévközi jegy
Felelős tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Felelős oktató Dr. Ficzere Péter
OktatókCseke József, Ficzere Péter, Győri Márk, Nyitrai János, Török István
Kötelező
előtanulmány
nincs
Kötelező
ráépülés
Járműelemek I. (2. félév)
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkaóra összesen 120 óra
Kontakt óra56 (21) óra Írásos tananyag25 (60) óra Házi feladat9 óra
Órára készülés6 óra ZH készülés24 óra Vizsga készülés0 óra
A tantárgy feladata, célkitűzése
A mérnöki munka során nélkülözhetetlen alapvető geometriai, rajztechnikai, ábrázolási ismeretek megtanítása. A mérnöki grafikus kommunikáció technikáinak alapszintű megismerése. A géprajz/műszaki rajz szabályrendszerének elsajátítása. A mérnöki munka rajztechnikai ismereteinek – szabadkézi rajzolás, axonometrikus ábrázolás, szerkesztési ismeretek, vetületi ábrázolás, műszaki rajz- és dokumentációkészítés – szabályainak megtanítása, gyakorlása, rajzolvasás.
A tantárgy részletes leírása, tematikája
Az alapvető ábrázolási módszerek megismerése, begyakorlása: szabadkézi rajzolás, perspektíva, axonometria, vetületek alkalmazása. A géprajz/műszaki rajz szabályrendszerének elsajátítása, alkatrészek és szerelt egységek rajzainak készítése. Rajzolási alapismeretek, vetületek, metszetek, méretmegadás, mérethálózat, szabványos jelölések, szöveges utasítások. Jelképes ábrázolások: csavarmenetek, ismétlődő részletek, hegesztési varratok ábrázolása. Alkatrészek gyártási rajzainak készítése, tűrések, illesztések, felületi érdesség, technológiai utasítások megadása alkatrészrajzokon. A leggyakrabban használt, alapvető gépelemek rajzolásának gyakorlása. Szerelt egységek, szerelési, összeállítási rajzok értelmezése, készítése. Kirészletezési, részletszerkesztői feladatok megoldása. Teljes gyártási rajzdokumentáció elkészítésének megismertetése. Szabványosítási rendszerek megismerése, szabványok alkalmazásának gyakorlása.
Gyakorlat
Az előadáson ismertetett ábrázolástechnikai alapfeladatok gyakorlása
Egyéni hallgatói feladat
A gyakorlati órákon a gyakorlatvezető által segített feladatmegoldás. Házi feladatok.
Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja, pótlási lehetőségek
A félév során megírt két zárthelyi és a házi feladatok értékelése pontozással történik, amelyeknek súlyozott átlaga a félévi pontszám. Az elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a félévi pontszám, valamint a zh-k és házi feladatok részpontszámai 40%-ának megszerzése. A félévközi jegy a félévi pontszám alapján kerül meghatározásra.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás I. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó.
  • Lovas L. szerk.: Műszaki ábrázolás II. elektronikus jegyzet, Typotex Kiadó.
  • Frischherz, Dax et al: Fémtechnológiai táblázatok. B+V Kiadó, 1997.
  • Bándy A.: "Műszaki ábrázolás." Egyetemi jegyzet, 71010. Műegyetemi Kiadó.
  • Bándy A.: "Műszaki ábrázolás (Példatár és feladatgyűjtemény)." Egyetemi jegyzet, 75000. Műegyetemi Kiadó.
  • Bándy A.: "Műszaki ábrázolás (Táblázatok)." Egyetemi jegyzet, 71080. Műegyetemi Kiadó.