Olyan repülőmérnöki ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában további jelentős képzés nélkül megfelelnek a közforgalmi repülésben működő légitársaságok felvételi követelményeinek másodpilóta / első tiszt munkakörbe.

Bővebben a képzésről

 

A képzés célja az anyagmozgató gépészet területén dolgozó egyetemi végzettségű mérnökök felkészítése a mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatok ellátására.

Bővebben a képzésről

 

Az építésgépesítés területén dolgozó egyetemi végzettségű mérnökök felkészítése a mérnöki tevékenységben bekövetkező struktúraváltásra, az üzemeltetési és a szolgáltatás jellegű szakértői feladatoknak legkorszerűbb infrastruktúrákon való ellátására.

Bővebben a képzésről

 

A képzés alapvető célja a járművek (vasúti, közúti, vízi és légi járművek) üzemeltetése, tervezése, fejlesztése, gyártása és javítása, valamint a velük kapcsolatos kutatások területén dolgozó főiskolai, illetve egyetemi végzettségű mérnökök olyan továbbképzése, amely magába foglalja egyrészt a mérnöki alap- és szakismeretek szinten tartását, másrészt a legújabb tudományos eredmények megismertetését. Az intézmény az egyes ágazatok és szakirányok tárgyainak kiválasztásában, illetve azok tematikájának összeállításában nagymértékben figyelembe veszi a hallgatóságot foglalkoztató intézmények, vállalatok szakirányú igényeit.

Bővebben a képzésről

 

A képzés célja elsődlegesen az iparvállalatoknál, mérnökirodákban – beleértve a kis- és középvállalkozásokat is – alapvetően termékfejlesztéssel, új termékek tervezésével, meglévő gyártmányok modernizálásával foglalkozó mérnökök továbbképzése. A program átfogja a teljes termék-életciklust, a termékelképzeléstől kiindulva a használatból való kivonást követő recycling szempontjait is beleértve.

Bővebben a képzésről

 

Okleveles mérnökök számára a graduális képzést meghaladó szintű és mélységű ismeretek nyújtása, hogy munkájukat korszerű kutatási, vizsgálati, mérés- és adatfeldolgozási, modellezési módszerek birtokában, rendszerszemléleti alapokon, a modern tervezési, gyártási eljárásokkal számolva, az élettartamköltség fajlagos minimalizálására épülő átfogó gazdasági szemlélettel, a környezetvédelem új szempontjait érvényesítve, és az előre adott biztonsági, kockázati szintet tartva, egy magasabb szinten folytathassák alkotó, szervező és irányító tevékenységüket, felkészülhessenek a műszaki menedzseri feladatok ellátására.

Bővebben a képzésről

 

Az új szemléletű és minőségi követelményeket támasztó termelésben és üzemeltetésben a karbantartás, járműfenntartás területén dolgozó mérnökök szakmai továbbképzése, azaz a modern karbantartáselmélet, a korszerű anyagok és technológiák, valamint a modern informatikai ismeretek elsajátíttatása, a gazdaságos, biztonságos és környezetkímélő, minőségi munkavégzéshez szükséges komplex ismeretek megszerzése.

Bővebben a képzésről

 

A képzés célja a közlekedésben és kapcsolódó területein műszaki alapvégzettséggel rendelkező, gyakorló szakemberek speciális vezetési-szervezési, menedzsment és jogi ismereteinek aktualizálása, bővítése.

Bővebben a képzésről

 

A szakképzés célja elsősorban a közlekedés, szállítás, logisztika területén dolgozó, aktív gyakorlattal rendelkező mérnökök számára alapvető műszaki-gazdasági és szakspecifikus menedzsment ismeretek átadása, amivel hozzájárulhatnak munkahelyük, vállalkozásuk eredményes működtetéséhez és tovább fejlesztéséhez.

Bővebben a képzésről

 

A képzés célja közlekedési szakterületen speciális ismeretekkel bíró szakmérnökök képzése, a balesetelemzés, járműértékelés, jármű-üzemeltetés, járműjavítás területén többek között az igazságügyi szervek támogatására.

Bővebben a képzésről

 

A hallgatók számára átadjuk a lean eszközök használatához tartozó alapokat (termelési rendszerek, logisztikai rendszerek), a bevezetés szervezési és humán oldalához tartozó ismereteket (folyamatmenedzsment, pszichológia) és az egyéb szükséges kiegészítő ismereteket is (vállalkozásmenedzsment, munkavédelem, ergonómia, minőségirányítás, stb.).

Bővebben a képzésről

 

A képzés célja, hogy a hallgatók képesek munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerek felügyeletére és üzemeltetésére.

Bővebben a képzésről

 

A hallgatók képesek legyenek az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a munkáltatói munkavédelmi feladatok elvégzésére, műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének munkavédelmi támogatására.

Bővebben a képzésről

 

A műszaki diagnosztikai okleveles szakmérnöki és szakmérnöki szak célja, hogy mind a telepített gépek, gépi berendezések, mind a mobil gépek és járművek üzemeltetése, fenntartása (karbantartás és javítás) területén dolgozó okleveles mérnökök és mérnökök részére a graduális képzés tananyagán túlmenő mélységben ismereteket adjon a gépek, berendezések, járművek szerkezete és működése alapján azok üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó műszaki diagnosztika elméletéről, a diagnosztikai eljárásokról és azok gyakorlatban való alkalmazásáról.

Bővebben a képzésről

 

A képzés során magas szintű, a munkavédelem két kiemelten fontos szegmensére koncentráló, hatósági megközelítést alkalmazó, erősen gyakorlatorientált tudáshoz jutnak a hallgatók, specialistára jellemző jártasságot szerezve – bármely munkáltatónál bekövetkezett – munkabalesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozóan a kiváltó okok azonosítása, a megelőzési módszerek kialakítása és bevezetése, a vizsgálati, továbbá az értékelési módszerek alkalmazása, fejlesztés, valamint új módszerek kidolgozása kapcsán.

 

Bővebben a képzésről

 

A praktizáló mérnökök számára a logisztikai rendszerek tervezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek és jártasság megszerzésének biztosítása.

Bővebben a képzésről