Logisztikai mérnök

Logisztikai mérnöki MSc mesterszak tanterve

2010. januártól 2015. szeptemberig

Tavaszi indítás

 

 
 
 

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L,F,K – ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit

Kód Tantárgy 1.félév
(tavasz)
2.félév
(ősz)
3.félév
(tavasz)
4.félév
(ősz)
Természettudományos alapismeretek: 25 kredit
TE90MX37 Matematika M1 2,2,-, f, 4  
KOVJM101 Mérnöki matematika 2,1,-, f, 4  
KOKAM102 Irányításelmélet 2,-,-, v, 3  
KOKAM103 Elektronika – elektronikus mérőrendszerek 2,1,-, f, 4  
KOJJM107 Korszerű anyagok és technológiák 2,1,-, f, 4  
KOKAM104 I+K technológiák 2,1,-, f, 3  
KOVJM108 Rendszertechnika – rendszermodellezés 2,1,-, f, 3  
Gazdasági és humán ismeretek: 12 kredit
GT30MS02 Műszaki folyamatok közgazd. elemz. 2,-,-, f, 2  
GT42M005 Vállalati környezetmenedzsment 2,-,-, f, 2  
GT52MS04 Ergonómiai elemzések 2,-,-, f, 2  
KOKGM110 Döntéselőkészítő módszerek 3,1,-, f, 4  
KOKGM111 Projekt menedzsment 2,-,-, f, 2  
Szakmai törzsanyag: 27 kredit
KOKUM301 Logisztikai informatika 3,-,1, v, 5  
KOKUM302 Anyagmozgatási és raktározási rendsz. tervezése I. 1,1,-, f, 3  
KOKUM303 Anyagmozgatási és raktározási rendsz. tervezése II. 2,2,-, v, 5  
KOEAM304 Logisztikai gépek, berendezések, robotok 2,1,1, v, 5  
KOEAM305 Logisztikai rendszerek irányítása és automatizálása 2,1,1, v, 5  
KOEAM306 Logisztikai adatbázis rendszerek 2,-,1, v, 4  
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
6 vizsga + 12 félévközi jegy
16,7,2, 30
3v 5f
15,6,2, 28
3v 4f
6,0,0, 6
0v 3f
0,0,0, 0
0v 0f
 Szabadon választható tantárgyak 2 4  
Differenciált szakmai ismeretek + Szakdolgozat készítés: 20 + 30 kredit
Szakirány modul:
Logisztikai folyamatok szakirány
Műszaki logisztika szakirány
8,2,5, 20
3v 1f
 
KO…… Diplomaterv készítés 30
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
4 vizsga + 1 félévközi jegy
16,7,2, 30
3v 5f
17,6,2, 30
3v 5f
18,2,5, 30
3v 6f
0,28,0, 30
1v 0f
Kritérium tantárgyak
Testnevelés (heti óraszám) 2 óra  
Szakmai gyakorlat 4 hét  
Nyelvi képzés
Idegen nyelv (heti óraszám) 4 óra 4 óra  

Tanterv-kiegészítés

Minden, a tanulmányi előrehaladást szabályozó kérdést és feltétel rendszert aTanterv kiegészítésében kell meghatározni. Így a Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirányválasztás feltételeit, valamint a Diplomaterv készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.

A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól – mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.

Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a tantárgy nevére kattintva lehet megtekinteni.

A szakirányválasztás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
A mintatanterv kötelező tantárgyaiból minimum 25 kredit összegyűjtése.

A Diplomaterv-készítés című tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
A mintatantervben szereplő valamennyi kötelező és kötelezően választandó tantárgy teljesítése, valamint minimum 90 kredit összegyűjtése, és a nappali tagozat esetén a kritérium tantárgyak (Testnevelés és 4 hetes Szakmai gyakorlat) teljesítése. Diplomaterv téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Diplomaterv-készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 120 kredit), valamint nappali tagozat esetén minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (testnevelés, szakmai gyakorlat) teljesítése.

A záróvizsga rendje:
A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Diplomaterv megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki.
A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.